กองทุนโรงไฟฟ้าจะนะ

เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

นางสาวตรีเนตร อัตถดารา
ผู้จัดการสำนักงาน


นางสาวอังคณา ตุนละนิตย์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางจิรนันท์ หลีเหร็ม
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายวรวุฒิ ทองมีเหลือ
เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอุไรวรรณ นิตย์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
นางสาวลักขณา บุญแท่น
เจ้าหน้าที่ธุรการนายพงศธร ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวทิพวรรณ จันทรักษ์
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
นางสาวชัชฎาภรณ์ บุษบงค์
เจ้าหน้าที่อำนวยการกรรมการนายเดชาวัฒน์ แต่งโสภา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจริยา สันหมาด
พนักงานแม่บ้านการดำเนินงานของกองทุน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 33 หมู่ที่ 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร : 074-207139 , โทรสาร : 074-207139 กด 17