เกี่ยวกับกองทุนฯ

แนวทางในการบริหารกองทุน


แนวทางในการบริหารกองทุน

       สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (‘สำนักงาน กกพ.’) จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (‘กกพ.’) รับค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน และการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และภารกิจอื่นๆ

       กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ถูกจัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

       สำนักงาน กกพ. จัดตั้งฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีหน้าที่หลักคือการเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแล และหลักเกณฑ์ในการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี     การบริหารจัดการเงินทุน และจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนต่อ กกพ. โครงสร้างการกำกับดูแลของ กกพ. และ สำนักงาน กกพ.

       การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ สำนักงาน กกพ. จำเป็นที่จะต้องกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและการกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และออกแบบกระบวนการทำงานรับเงิน จ่ายเงิน บริหารโครงการ และติดตามประเมินผล รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ และรูปแบบรายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังต้องประสานงานกับคณะที่ปรึกษาต่างๆ ของ สกพ. เพื่อร่างระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และติดตามประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุนในอนาคต

หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

       หลักการพื้นฐาน 5 ประการในการกำกับดูแลกิจการมีองค์ประกอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การวางโครงสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และ   การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารโดยมีความเอาใจใส่ และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มที่

       กกพ. มีภารกิจหลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมพลังงาน (ไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ) การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ใน มาตรา 10 (10) ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยคาดว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์หลากหลายนอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ทั้งด้านการบริหารโครงการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ฯลฯ และจะมีขนาดของเงินกองทุนในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท และมีธุรกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่าสามพันธุรกรรมต่อปี ดังนั้น โครงสร้างการกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะต้องสามารถอำนวยให้ กกพ. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ในการบริหารกองทุน พร้อมทั้งยังสามารถมุ่งเน้นการดำเนินการตามภารกิจหลักของตนได้

       โครงสร้างการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการกองทุน เป็นโครงสร้างที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นมา 1 คณะ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอีก 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ


ที่มา : http://app03.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/picture/Committee_Roles.PNG

องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

       คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีบทบาทในการเพิ่มความคล่องตัวให้กับการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และแบ่งเบาภาระงานของ กกพ. เนื่องจากมีธุรกรรมที่จะต้องพิจารณาในปริมาณมากในแต่ละปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
คณะกรรมการกองทุนฯ จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

 1. ทบทวนแผนงานซึ่งรวมถึงสัดส่วนการจัดสรรเงินกองทุน และงบประมาณประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในภาพรวม ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กกพ.
 2. กำกับดูแลและบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้นโยบายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ.
 3. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารเงินกองทุน
 4. อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและหลักเกณฑ์การรายงานและติดตามโครงการ
 5. อนุมัติโครงการตามมาตรา 97(4) และ 97(5)
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 7. อนุมัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ.และให้นำเสนอ กกพ. เพื่อทราบ
 8. ทบทวนผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 9. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา จ่ายเงิน ตรวจสอบ และอนุมัติโครงการของกองทุน
 10. ให้ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยของพนักงาน ตลอดจนการกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นรวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ

       เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ กกพ. เป็นผู้ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนั้น แนวนโยบายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่กำหนดโดยคณะกรรมการกองทุนฯ จะต้องนำเสนอพิจารณา และประกาศโดย กกพ.


ที่มา : http://app03.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/picture/PDF_Structure/Org_chart_2.png

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ

       เพื่อกำกับการใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์กองทุน และเพื่อให้การอนุมัติโครงการมีมาตรฐาน และโปร่งใส ควรมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการพิจารณาการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุมชนตามมาตรา 97 (3) (4) และ (5) โดยสำหรับการใช้จ่ายเงินตามโครงการในมาตรา 97 (3) จะถูกกลั่นกรองมาจากคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่เป็นหลักและนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ เพื่อให้ความเห็นในภาพรวม ดังนั้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการจะมีหน้าที่หลักในการพิจารณาการใช้เงินตามมาตรา 97 (4) และ (5) เป็นหลัก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

 1. ทบทวนแผนงานและงบประมาณประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในภาพรวมและรายละเอียดรายกองทุนในพื้นที่
 2. ทบทวนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ทั้งการกลั่นกรองโดยส่วนกลาง และในเขตพื้นที่ เพื่อให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้ชุมชน
 3. ทบทวนหลักเกณฑ์ในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน โดยฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ละคณะกรรมการ กองทุนในเขตพื้นที่
 4. พิจารณากลั่นกรองโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 5. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 97(4) และ 97(5) ต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 6. บริหารจัดการงบประมาณการใช้เงินกองทุนตามมาตรการใช้จ่ายเงิน
 7. กำหนดข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการ
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
       ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีควรมีการแบ่งแยกอำนาจการตรวจสอบออกจากอำนาจการบริหารงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีอิสระจากผู้บริหารและมีความโปร่งใส นอกจากนี้กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีความจำเป็นที่จะต้องวัดผลความสำเร็จของการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไป ซึ่งผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะเป็นข้อมูลสำคัญที่บ่งบอกถึงความความโปร่งใสในการอนุมัติโครงการและประสิทธิภาพของการใช้เงินกองทุนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และยังเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายการพิจารณากลั่นกรองโครงการและการทบทวนการดำเนินงานและการกำกับดูแลในอนาคต ดังนั้น จึงควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งต้องไม่อยู่ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

 1. กำกับดูแลให้มีการรายงานและติดตามประเมินผลโครงการ ตามหลักเกณฑ์ในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
 2. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุนของแต่ละโครงการ
 3. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 4. กำกับดูแลให้คณะกรรมการกองทุนในเขตพื้นที่ติดตามโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

คณะกรรมการกองทุนในเขตพื้นที่
       ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนา หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการกำหนดให้แบ่งกองทุนเป็น 3 ประเภท คือ กองทุนประเภท ก มีการบริหารจัดการเต็มรูปแบบ โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนในเขตพื้นที่ และคณะกรรมการในระดับตำบล/ชุมชน กองทุนประเภท ข มีการบริหารจัดการระดับ  ปานกลาง โดยให้มีการจัดตั้งเฉพาะคณะกรรมการกองทุนในเขตพื้นที่ และกองทุนประเภท ค มีการบริหารจัดการจำกัด ขึ้นกับจำนวนเงินที่ได้รับ การจัดสรร


ที่มา : http://app03.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/picture/Fund_Committee_Type.png

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนในเขตพื้นที่
อำนาจหน้าที่หลักของคณะกรรมการกองทุนในเขตพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารงานประจำปี แผนการจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการฟื้นฟูท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ส่งให้ฝ่ายบริหาร  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อนำเสนอต่อ กกพ. พิจารณาอนุมัติ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนและสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการชุมชน
 3. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน ภายใต้กรอบแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ.
 4. จัดทำสัญญาโครงการชุมชน และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามแผนงาน/งวดเงินเพื่อการดำเนินงานโครงการชุมชน
 5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชน ส่งให้ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 6. จัดทำบัญชีและรายงานสถานะเงินกองทุนในเขตพื้นที่ เสนอต่อ กกพ. เป็นรายไตรมาสและรายปี ตามระเบียบ วิธีการ และรูปแบบที่ กกพ. กำหนด
 7. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้


ที่มา : http://app03.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/picture/Committee1_Roles.png

การดำเนินงานของกองทุน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 33 หมู่ที่ 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร : 074-207139 , โทรสาร : 074-207139 กด 17