ข่าวประชาสัมพันธ์

:: ขอเชิญประชาชนใน "อำเภอจะนะ" ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ....

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/PublicHearing/PublicHearingDetail.aspx?rid=20478

[วันที่ : 25 สิงหาคม 2563]
ดูหัวข้ออื่น
การดำเนินงานของกองทุน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 33 หมู่ที่ 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร : 074-207139 , โทรสาร : 074-207139 กด 17