กองทุนโรงไฟฟ้าจะนะ

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประธานกรรมการ
นายกริยา มะสะอะ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี
(นายอำเภอจะนะ)
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายอัมพร ปานเพชร
กรรมการ คพรฟ. ต.นาหว้า
นายยงยืน พงษ์พันธ์
กรรมการ คพรฟ. ต.จะโหนง
นายประยูร ณะนวล
กรรมการ คพรฟ. ต.น้ำขาว
นายฮะหมีด เหมตำ
กรรมการ คพรฟ. ต.ป่าชิง
นายอดิศักดิ์ เอียดวารี
กรรมการ คพรฟ. ต.ขุนตัดหวาย
นายพนมเทียน เส้งวั่น
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
กรรมการ คพรฟ.
นายธนาศักดิ์ สระทอง
พลังงานจังหวัดตรัง
กรรมการ คพรฟ.
นายเขมญาติ ยมานันตกุล
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางอัญชลี ทองเอียด
กรรมการ คพรฟ. ต.นาหว้า
นางสาวกุสุมา สถิตพิชญานนท์
กรรมการ คพรฟ. ต.ตลิ่งชัน
นายสมชาย ส่าหีม
กรรมการ คพรฟ. ต.สะกอม
นายสมจิต ทองชะนะ
กรรมการ คพรฟ. ต.จะโหนง
นายจำรัส หนูเกื้อ
กรรมการ คพรฟ. ต.แค
นายจิรวัฒน์ สนิหลำ
กำนัน ต.ตลิ่งชัน
กรรมการ คพรฟ.
นายมะหะหมัด โต๊ะยะลา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ คพรฟ.
นายวสันต์ เหมหมัน
ผู้แทนโรงไฟฟ้า
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย จำกัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายเนือง จันทรจิตรจริงใจ
กรรมการ คพรฟ. ต.บ้านนา
นายเจะอาเรน บินหมัด
กรรมการ คพรฟ. ต.ตลิ่งชัน
นายสากล หิรัญสาลี
กรรมการ คพรฟ. ต.นาทับ
นายเฉลิม ทองพรม
กรรมการ คพรฟ. ต.คลองเปียะ
นางสุพรรณี รักหมัด
กรรมการ คพรฟ. ต.ท่าหมอไทร
นายนิคม สีนุ้ย
กำนัน ต.คลองเปียะ
กรรมการ คพรฟ.
นายศิระเดช เหล่าะเหล็ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ คพรฟ.
นายกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์
ผู้แทน โรงไฟฟ้า บริษัท สงขลา ไบโอแมส จำกัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายบูหมัด หวันดุหมิด
กรรมการ คพรฟ. ต.นาทับ
นายหมาน บ่อเน๊าะ
กรรมการ คพรฟ. ต.คู
นายวิชัย อนันต์เดช
กรรมการ คพรฟ. ต.ป่าชิง
นายสุชาติ วรรณบูลย์
กรรมการ คพรฟ. ต.คลองเปียะ
นายเจริญ ทองแจ่ม
กรรมการ คพรฟ. ต.สะพานไม้แก่น
นายสุทธิชัย สุขสีเสน
พลังงานจังหวัดสงขลา
กรรมการ คพรฟ.
นางสาวอังคณา กิตติชัยพฤกษ์
ผู้ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง
ผอ. สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา)
กรรมการและเลขานุการ
นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ที่ปรึกษา คพรฟ.

การดำเนินงานของกองทุน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 33 หมู่ที่ 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร : 074-207139 , โทรสาร : 074-207139 กด 17